Web Data Scraper - Semalt hünärmen aladalary

Dünýä maglumatlaryň yzygiderli elýeterliliginiň ähmiýetine kem-kemden oýanýar. Gynansagam, maglumatlary el bilen çykarmak diňe bir ýadaw däl, eýsem köp wagt talap edýär. Şonuň üçin internetde köp sanly mugt web döwmek gurallary bar, ýöne olaryň çykarylyşynyň hili dürli-dürli bolýar. Mundan başga-da, olaryň hemmesiniň gowy we erbet taraplary bar. Şeýlelik bilen, mugt web gözlemek guralyňyzy saýlamakda seresap bolmaly.

Web Data Scraper 4.1.2.29, Flipkart, Alibaba, OLX, Quikr, Craigslist, eBay we Amazon ýaly köp sanly söwda söwda saýtlaryndan maglumatlary aňsatlyk bilen gyryp bilýän örän täsirli maglumatlary gözlemek guralydyr . Bu gural maglumatlary elektron tablisasyna süpürmek we eksport etmek ukybyna eýedir. Şeýle hem, web sahypasynyň ähli sahypalaryndan maglumatlary awtomatiki usulda gyryp biler.

Gysgaça aýdylanda, haýran galdyryjy tizlik we uly takyklyk bilen köp sahypadan köp mukdarda maglumatlary gyrýan guraldyr. Iň esasy zat, özbaşdak işlemek üçin düzülip bilner.

Guralyň aýratynlyklary

Gural derňew we deňeşdirmek üçin zerur maglumatlary alyp bilmezlik meselesini çözýär. Öň bellenip geçilişi ýaly, ýüzlerçe sahypasy bolan çylşyrymly telekeçilik we gizlin saýtlardan maglumatlary alyp biler. Şeýle hem, Yelp.com ýaly ak we sary sahypalardan maglumatlary aňsatlyk bilen döwüp biler.

Zillow we Homefinder ýaly gozgalmaýan emläk web sahypalaryndan maglumatlary alyp biler. Şeýle hem “Expedia”, “Tripadvisor”, “Booking” we başgalar ýaly syýahat portallary üçin peýdalydyr. Iş portallary üçinem täsirli işleýär.

Adamyň gatyşmazlygy ýa-da bolmazlygy bilen özbaşdak işlemek üçin doly awtomatlaşdyrylyp bilner, şeýlelik bilen köp wagt tygşytlar. Şeýle hem, bir web sahypasyndaky tekst we beýleki elementler bilen birlikde suratlary gyryp biler. Şonuň üçin bu ähli görnüşli kärhanalar üçin örän oňat gural.

G Karta gyryjy:

Bu gural Google Kartalardan maglumat almak üçin niýetlenendir. Örän gysga wagtyň içinde müňlerçe maglumatlary gyryp bilýär. Ulanylyşy aňsat bolan bu programma, web sahypalaryndan çäksiz mazmuny ýoklamaga kömek edip biler.

Linkjobs Scraper:

Bu programma LinkedIn-iň işlerini aňsat we täsirli edýär. LinkedIn-den işleri yzygiderli ýok etmek üçin ulanyp bilersiňiz. Sahypada täze iş ýüklenensoň, saklanan maglumatlaryňyz awtomatiki täzelener.

Web aragatnaşyk skraperi:

Bu özbaşdak işleýän başga bir gural. Bu, esasanam, işewür aragatnaşyk maglumatlary ýygnamak üçin. Käbir hünärler barada maglumatlary gözlemek we ýok etmek üçin programma edip bilersiňiz. E-poçta marketing sanawyny gurmak üçin gowy gural.

Ultimate Scraper Pro:

Google-dan gözleg netijeleriniň baglanyşyklaryny we URL-lerini ýygnamak üçin bu guraldan peýdalanyp bilersiňiz. Bu gural PPV we beýleki web sahypasyny mahabatlandyryş gurallary we hyzmatlary üçin ýokary maslahat berilýär.

Xpath Scraper Basic:

Bu gural maglumatlary gazyp almak we Xpath aňlatma synagyny amala aşyrýar. SEO hyzmat üpjün edijileri üçin gaty peýdaly. Bu olaryň işini aňsatlaşdyrar.

Sözümiň ahyrynda, ýokarda görkezilen az sanly maglumatlary döwmek gurallaryndan başga-da, internetde eýýäm bar bolan başga-da birnäçe gural bar we yzygiderli maglumatlara bolan islegiň ep-esli artandygy sebäpli has köp işlener.

mass gmail